جشنواره خوارزمی
شیراز - 2010
همایشگران علم نوین
مشهد - مارچ 2010
همایشگران علم نوین
مشهد - جولای 2010
نمایشگاه کامپیوتر
مشهد - 2006
نمایشگاه کامپیوتر
مشهد - کامکس 2011
نمایشگاه کامپیوتر
مشهد - کامکس 2012
نمایشگاه کتاب
مشهد - 1382
نمایشگاه شهرداری
مشهد - 1384
نمایشگاه کامپیوتر
مشهد - یونیکس 2007
نمایشگاه کامپیوتر
مشهد - کامکس 2007
نمایشگاه کامپیوتر
مشهد - کامکس 2009
نمایشگاه کامپیوتر
مشهد - کامکس 2010